Belépés
 
Linky doksi

Megállapodás

A megbízás tárgya

A Megbízott lehetőséget kap a jelen megállapodás tárgyát képző tematikus linkgyűjtemény létrehozására, jelen megállapodás megkötését követő harminc munkanapon belüli átadással. A gyűjtemény létrehozásához a Megbízó jelen megállapodás elfogadása után szerkesztői felületet biztosít, melynek elérhetőségét a tőle ésszerűen elvárható módon igyekszik biztosítani. A Megbízott köteles a mellékelt Szerkesztési alapelveknek megfelelően szerkeszteni aloldalát.
A Megbízott az aloldalt a jelen megállapodásban rögzítettek szerint üzemelteti és tartja fenn, kizárólagos felelősséggel tartozva az aloldal nevéért, és tartalmáért, vállalva annak biztosítását, hogy arról jogellenes tartalom nem érhető el. Amennyiben a Megbízó tudomására jut, hogy az aloldal jogellenes hivatkozásokat, vagy logót tartalmaz, jogosult annak eltávolítására.

Vegyes rendelkezések

A Megbízott az aloldal fenntartása során köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely ténylegesen vagy potenciálisan csorbítaná a Megbízó hírnevét. A Megbízó közeles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely ténylegesen vagy potenciálisan csorbítaná a Megbízott hírnevét.
A Linky portál, a szerkesztői felület és a kapcsolódó dokumentációk szerzői joga a Megbízót illetik. A Megbízott az általa szerkesztett linkgyűjtemény egészére határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, visszavonhatatlan, harmadik személynek átengedhető, minden formára érvényes felhasználási jogot enged a Megbízónak.
Jelen megállapodás módosítását a Megbízó jogosult bármikor egyoldalúan kezdeményezni. A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja 2 hónapos határidővel, mely idő alatt mindkét fél köteles a szerződés rá eső részét továbbra is betartani. Súlyos vagy ismételt szerződésszegés esetén a szerződés azonnali hatállyal felbontható. A felmondás semmilyen formában nem érinti a Megbízó felhasználási jogát, azzal a kikötéssel, hogy a felmondástól számítva az jogdíjmentessé válik.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.